Publikacje

Redakcja: Anna Janus-Sitarz

Wydawca: TAiWPN Universitas


ISBN: 97883-242-3104-1
Kategorie: EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY
Data premiery: 31.05.2017

Wszyscy uczniowie mają prawo do osiągania sukcesu na miarę swoich możliwości, do troski, czasu i uwagi nauczycieli, do dostosowywania do ich potrzeb tempa i metod pracy. Jak jednak polonista, realizując jeden program nauczania w tradycyjnym systemie klasowo-lekcyjnym, może rozwijać talenty, reagować na braki, motywować do nauki? 
Autorzy niniejszej książki przedstawiają zarówno przyczyny kłopotów z odpowiadaniem na odmienne potrzeby i zainteresowania młodych ludzi, jak i dobre praktyki indywidualizacji, inspirowane doświadczeniami dydaktyk zagranicznych. Podsuwają przykłady indywidualizacji w kształceniu językowym i literacko-kulturowym, propozycje różnicowania lektury i sposobów jej czytania. Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na pytania, jak pracować z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi, jak diagnozować przyczyny niedostosowania społecznego młodych ludzi. Eksperci podpowiadają, jak radzić sobie w środowisku wielokulturowym, jak pracować z przybyszami i jak do spotkania z nimi, wolnego od krzywdzących stereotypów narodowościowych, przygotować klasy; jak małym imigrantom i reemigrantom stwarzać warunki, aby mogli włączyć się w obowiązujący system kształcenia, poznać dobrze język i zrealizować wymagania programowe, pozwalające na dalszą edukację. W szkole bowiem KAŻDY UCZEŃ JEST WAŻNY. Więcej >>

Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra. Tom 1-3

Red.: Krzysztof Biedrzycki, Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Renata Przybylska
Rok wydania: 2014
ISBN: 97883-242-2618-4; wyd. elektron.: 97883-242-2538-5
Liczba stron: 584+424+348
Format: B5 (150x235)
Okładka: miękka ze skrzydełkami

 

 

EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY. Tom XX

 

Trzytomowa książka Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra to efekt obrad I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, który odbył się 20-23 listopada 2013 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelegenci z Polski i ośrodków zagranicznych rozmawiali o tradycji i zmianie w kształceniu na kierunku filologia polska, przedstawiciele uniwersytetów i najważniejszych instytucji naukowych (KNOL PAN, KJ PAN, KRASP, RGNiSW, IBL PAN, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, NCK i innych) oraz edukacyjnych (MEN, IBE, CKE) zastanawiali się, czy świat potrzebuje humanistów i prognozowali przyszłość polonistyki, a pisarze (Stefan Chwin, Olga Tokarczuk, Wojciech Bonowicz) projektowali kształcenie dobrego czytelnika. Nauczyciele akademiccy i szkolni – dyskutowali o uczniach, studentach i doktorantach XXI wieku, o sposobie kształcenia polonistów, systemie egzaminów, randze języka polskiego jako przedmiotu szkolnego nauczania. Wobec wyzwań współczesności nie zabrakło tematu cyberprzestrzeni i lekturowej emigracji, a także funkcjonowania języka polskiego jako obcego i drugiego. Podczas podsumowania obrad sformułowano szereg rezolucji i wniosków,  dotyczących wykorzystania potencjału intelektualnego absolwentów studiów doktoranckich, rekomendacji najlepszych absolwentów polonistyki do pracy w zawodzie nauczyciela, kształcenia ustawicznego nauczycieli polonistów, statusu egzaminu maturalnego, podniesienia rangi przedmiotu język polski w szkole. więcej >>

 

Szkolna polonistyka zanurzona w języku

Red.: Anna Janus-Sitarz, Ewa Nowak

Wydawca: TAiWPN Universitas

Rok wydania: 2014
ISBN: 97883-242-2347-3; wyd. elektron.: 97883-242-2499-9
Liczba stron: 288

Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom XIX

Kolejny tom serii „Edukacja nauczyciela polonisty" podejmuje zagadnienia szkolnego kształcenia językowego. Wychodząc z założenia, że świat istnieje w języku i wyraża się poprzez język, autorzy rozważają między innymi problemy dotyczące koncepcji, modeli i kierunków szkolnej dydaktyki języka. Jednym z jej fundamentów mogą stać się dokonania współczesnych teorii językoznawczych, funkcjonalnie wykorzystanych w szkolnej praktyce. Zamieszczone teksty przedstawiają sposoby kształtowania i rozwijania  uczniowskiej świadomości językowej, której wykładnikiem staje się interpretacja różnych tekstów kultury, a tym samym interpretacja świata. Prezentują praktyczne rozwiązania pozwalające na pokonywanie barier językowych w odbiorze tekstów literackich, a także proponują postrzeganie lekcji w kategoriach dyskursu.

 

Stworzyć tekst. Uczniowska kompetencja tekstotwórcza w edukacji polonistycznej

Autor: Ewa Nowak

Wydawca: TAiWPN Universitas
Rok wydania: 2014
ISBN: 97883-242-2343-5; wyd. elektron.: 97883-242-2437-1
Liczba stron: 192

Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom XVIII

Książka, łącząc refleksję naukową ze szkolną praktyką, pokazuje, jak rozwijać uczniowską kompetencję tekstotwórczą. Prowokuje do przemyśleń o specyfice uczniowskiego tekstu i pokazuje, jak podejmowane przez nauczyciela działania mogą prowadzić do twórczego dialogu z uczniem, który wyraża siebie poprzez stworzony tekst. 

 

Edukacja polonistyczna wobec Innego

Red.: Anna Janus-Sitarz

Wydawca: TAiWPN Universitas
Rok wydania: 2014
ISBN: 97883-242-2344-2
Liczba stron: 308+2 il. 

Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom XVII

Jak oswoić inność? Jak zmierzyć się z dylematami wielokulturowości? Jakie możliwości otwiera edukacja literacka przed nauczycielem, którego zadaniem jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby Innych? Warto w młodych ludziach wspierać przekonanie, że dzisiejsze czasy wymagają wysiłku dostrzeżenia problemów Innych, gotowości do współpracy z nimi,  a czasem nawet odwagi  jednostki w wyrażaniu niezgody na obojętność tłumu wobec wykluczonych. Autorzy tekstów zebranych w niniejszym tomie przekonują, że klasa szkolna to specyficzny teren rozwijania empatii i praktykowania szacunku wobec Innego, a dobierane celowo lektury i inicjowane dyskusje winny przeciwdziałać umacnianiu się szkodliwych stereotypów płciowych bądź narodowych, a także odrzuceniu ze względu na odmienność poglądów, przekonań, wyznania, gustów, charakterów. więcej >>

 

Klasa szkolna. Przestrzeń działania nauczyciela polonisty

Autor: Agnieszka Guzik, Iwona Kołodziejek

Wydawca: TAiWPN Universitas

Rok wydania: 2013
ISBN: 97883-242-2261-2; wyd. elektron.: 97883-242-1960-5
Liczba stron: 232

Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom XVI

Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak nauczyciel polonista może radzić sobie z pogłębiającymi się problemami społecznymi współczesnych nastolatków? Obok wskazania najważniejszych trudności i wyzwań, którym musi stawić czoło polonista, przedstawia szereg praktycznych rozwiązań, mających na celu poprawienie relacji panujących w klasach szkolnych. Publikacja nie jest teoretyczną analizą a praktycznym przewodnikiem, wzbogaconym o scenariusze lekcji i propozycje wykorzystania elementów socjoterapii (zwłaszcza psychodeukacji) na języku polskim. więcej>>

 

Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury

Red.: Krzysztof Biedrzycki, Anna Janus-Sitarz
Rok wydania: 2012
ISBN: 97883-242-1770-0
Liczba stron: 340
Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom XV.
 
Czytelnik dostaje do rąk książkę, w której zostały zebrane wypowiedzi krytyków literackich i badaczy krytyki, dydaktyków literatury i nauczycieli języka polskiego, teoretyków i historyków literatury. Układają się one w ciąg refleksji nad doświadczeniem lektury i otwierają przestrzeń do dyskusji o lekturze spontanicznej i profesjonalnej, o miejscu książki w świecie zdominowanym przez kulturę audiowizualną i cyfrową, o kryzysie czytelnictwa. Czytanie, bliski kontakt z literaturą, przeżywanie lektury są to doświadczenia, którymi warto się dzielić z innymi uczestnikami życia kulturalnego, czy będą to spontaniczni czytelnicy, czy uczniowie nakłaniani do obcowania z dziełami przez nauczyciela. Jak zachęcać ich do spotkań z literaturą, zarażać radością czytania i jednocześnie pogłębiać czytelnicze kompetencje? Warto kontynuować rozmowę na ten temat. wiecej >>
 
 
 

Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej

Red.: Anna Janus-Sitarz

Wydawca: TAiWPN Universitas

Rok wydania: 2012
ISBN: 97883-242-1684-0; wyd. elektron.: 97883-242-1849-3
Liczba stron: 400

Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom XIV

Autorzy kolejnego tomu z serii „Edukacja nauczycielska polonisty" wyjaśniają psychologiczne aspekty kreatywności człowieka, wskazują na potencjał szkoły w kształtowaniu twórczej postawy młodych ludzi, przyglądają się fenomenowi twórczości artystycznej i obecności artysty w dziele. Oddzielną część rozważań poświęcają prezentacji konkretnych sposobów rozwijania kreatywności ucznia na lekcjach języka polskiego. Głos w tej książce został oddany także nauczycielom praktykom, dzielącym się swoim doświadczeniem w realizacji nauczycielskich i uczniowskich zespołowych projektów edukacyjnych w ramach kształcenia polonistycznego. wiecej >>

 

 

Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego

Autor: Witold Bobiński

Wydawca: TAiWPN Universitas 
Rok wydania: 2011
ISBN: 97883-242-1640-6; wyd. elektron.: 97883-242-1551-5
Liczba stron: 356
 
Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom XIII
Przemiany technologiczno-kulturowe ostatnich kilku dekad, zwrot ikoniczny, zwrot audiowizualny, zwłaszcza w wersji cyfrowej sprawiają, że szkolne dziedziny zajmujące się edukacją kulturową stoją w obliczu modyfikacji swoich paradygmatów. Ta sytuacja dotyczy także polonistyki zarówno tej szkolnej, jak i w pewnym stopniu akademickiej. Kryzys czytelnictwa i deprecjacja lektury szkolnej to zjawiska, wobec których polonista i polonistyka nie mogą przejść obojętnie; grzech zaniechania wysiłku na rzecz przemian oznacza zgodę na gwałtowną marginalizację kluczowej jeszcze do niedawna szkolnej dyscypliny. Jednym ze sprzymierzeńców w dziele jej odnowienia może być staruszek film, wynalazek już ponadstuletni, który przeżywa kolejną młodość i stał się dominującą formą sztuki masowej. Na różne sposoby zestawiany w szkole z literaturą może pokazać ją w innym świetle, ożywić, wydobyć ze sfery obojętności, wręcz odkryć. O tym jest ta książka. wiecej >>
 
 

Szkolna lektura bliżej teraźniejszości

Red.: Anna Janus-Sitarz
Wydawca: TAiWPN Universitas 
Rok wydania: 2011
ISBN: 97883-242-1244-6; wyd. elektron.: 97883-242-1461-7
Liczba stron: 324
 
Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom XII
Autorzy kolejnego tomu serii „Edukacja nauczycielska polonisty" przekonują o nieuzasadnionej nieobecności literatury współczesnej w szkolnej edukacji. Analizują przeszkody w jej odbiorze i proponują sposoby ich przezwyciężania. Podsuwają nauczycielom pomysły na motywowanie do lektury, dowodzą, że zmaganie z sensem dzieła staje się intelektualną przygodą, zachęcają do autorefleksji nad wartością spotkań z literaturą. Zawarty w tomie Lektura szkolna bliżej teraźniejszości dobór tytułów współczesnej prozy i poezji celowo odchodzi od kanonicznego spisu dzieł, stanowiąc pewną sugestię dla polonistów, aby to oni decydowali o wyborze nowych lektur, kierując się potrzebami i problemami, jakie dotyczą ich wychowanków, a nie przywiązaniem do polonistycznych konspektów lekcji i do swych lekturowych przyzwyczajeń. Autorzy proponują niebanalne odkrywanie poezji poprzez refleksje o poetach i wierszach uwrażliwionych na malarstwo, przez spotkania z twórcami nieznanymi i poezją nieopisaną przez znawców i prowokowanie odbiorcy do nieustannych reinterpretacji wątków, tematów, toposów obecnych w kulturze na przestrzeni wieków. Podsuwają nauczycielom rozmaite koncepcje na szkolne spotkania z najnowszą prozą Olgi Tokarczuk, Janusza Andermana, Doroty Masłowskiej, Andrzeja Stasiuka, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wojciecha Kuczoka, Antoniego Libery i innych. wiecej >>
 
 
 

Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności

Red.: Anna Janus-Sitarz
Wydawca: TAiWPN Universitas 
Rok wydania: 2010
ISBN: 97883-242-1210-1
Liczba stron: 332
 
Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom XI
Jakie szanse ma edukacja polonistyczna wobec twardych praw globalnego rynku, rewolucji informatycznej i dyktatu kultury masowej? Autorzy artykułów zawartych w niniejszym tomie rozważają, jakie możliwości sprostania wymogom współczesności daje nowa Podstawa programowa, jak można przygotować nauczycieli do odpowiedzialnego wyboru lektur i sposobów ich interpretacji, jak mądrze pogodzić tradycję z nowoczesnością. Podsuwają pomysły nowych odczytań literackich i filmowych arcydzieł, wykorzystywania multimedialnych środków przekazu, do których przywykła młodzież, ale zarazem – uwrażliwiania na wartości coraz bardziej jej obce. Wskazują na niedostatki kształcenia językowego i podpowiadają, jak ratować kulturę języka. Przedstawiają, jak ze zmianami w potrzebach i możliwościach współczesnych uczniów radzą sobie autorzy zagranicznych programów edukacyjnych, i rozważają, które z ich doświadczeń można wykorzystać w polskiej szkole. wiecej >>
 
 
 

W trosce o dobrą edukację. Prace dedykowane profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej

Red.: Anna Janus-Sitarz
Wydawca: TAiWPN Universitas 
Rok wydania: 2009
ISBN: 97883-242-0908-8; wyd. elektron.: 97883-242-1102-9
Liczba stron: 488
 
Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom X
X tom serii „Edukacja nauczycielska polonisty" zawiera 34 teksty dedykowane profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej. Cenne dla dydaktyki języka polskiego dokonania prof. Kowalikowej uhonorowali uniwersyteccy przyjaciele i uczniowie artykułami, które łączy wspólny motyw – troska o dobrą edukację na wszystkich poziomach kształcenia. Prace zamieszczone w jubileuszowym tomie poszerzają wiedzę polonistów w zakresie badań nad językiem, literaturą i kulturą. Książka prezentuje aktualne problemy kształcenia językowego i kompetencji komunikacyjnej (wartościowanie, język młodzieży, neologizmy słowotwórcze w polityce, błędy językowe etc.) oraz kształcenia literacko kulturowego (nowe spojrzenie na dzieła literatury polskiej i inne teksty kultury). wiecej >>
 
 
 
 
 

Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole

Autor: Anna Janus-Sitarz
Wydawca: TAiWPN Universitas 
Rok wydania: 2009
ISBN: 97883-242-0996-5; wyd. elektron.: 97883-242-1013-8
Liczba stron: 420
 
Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom IX
Jak - w stanie kryzysu czytelnictwa, atrofii wartości, upadku autorytetu intelektualisty i wielu przeobrażeń społeczno-kulturowych obniżających rangę lektury- -uczyć czytania? Jak temu czytaniu przywrócić dwa zanikające, a niezbędne elementy: przyjemność i odpowiedzialność Książka, przeplatając dyskurs naukowy i dydaktyczny, stara się zarówno poszerzyć kompetencje nauczyciela o przemyślenia przydatne w nauczaniu literatury, wzbogacić jego "warsztat badacza", przybliżyć refleksje teoretycznoliterackie możliwe do aplikacji w szkolnych spotkaniach z lekturą, jak i zwrócić uwagę a te aspekty filozofii edukacji, które dopominają się zmian w podejściu tak do ucznia, jak i do dzieła literackiego. wiecej >>

Wartościowanie a edukacja polonistyczna


Red.: Anna Janus-Sitarz
Wydawca: TAiWPN Universitas 
Rok wydania: 2008
ISBN: 97883-242-0993-4; wyd. elektron.: 97883-242-1032-9
Liczba stron: 385
 
Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom VIII
Podjęte w kolejnym tomie z serii "Edukacja nauczycielska polonisty" zagadnienia wpisują się w nurt refleksji na temat odpowiedzialności nauczyciela przygotowującego młodych ludzi do wyboru wartości. Zamieszczone w książce teksty metodyków, psychologów i znawców literatury są dowodem poszukiwań odpowiedzi na pytania, w jakim kierunku zmienia się kanon lekturowy; w jakim stopniu edukacja polonistyczna na wpływ na kształtowane świata wartości uczniów i jak przywrócić wiarę poloniście, że wychowywanie młodych ludzi przez literaturę i dla literatury wciąż na sens. Problematyka tomu obejmuje etykę odbioru dzieła, poszukiwanie prawdy tekstu, kształcenie umiejętności wartościowania, aspekty aksjologiczne kształcenia językowego i wartościowanie pracy nauczyciela. wiecej >>
 
 
 
 

 

Szkolne spotkania z literaturą

Red.: Anna Janus-Sitarz
Wydawca: TAiWPN Universitas 
Rok wydania: 2007
ISBN: 97883-242-0685-8; wyd. elektron.: 97883-242-1167-8
Liczba stron: 250
 
Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom VII
Kolejny tom z serii "Edukacja nauczycielska polonisty" stawia pytanie o to, jak pracować z lekturą szkolną, by praca ta zachęcała młodych ludzi do sięgania po lektury pozaszkolne. by uczyła dokonywania wyborów i czerpania przyjemności ze spotkania z literacka przygodą. Autorzy włączają się w ważne aktualnie dyskusje o potrzebie istnienia kanony; konieczności ciągłej weryfikacji praktyk czytania lektur szkolnych, tak by przełamać uczniowską obojętność; przygotowaniach do rozpoznawania konwencji, stylów, gier literackich, kształceniu gotowości do odbiory nowych zjawisk kulturowych; sposobach czytania literatury najmłodszej, budzącej wiele kontrowersji; obecności e-fikcji na lekcji języka polskiego i roli nauczyciela jako pośrednika między uczniem a przywołaną przez dzieło literacką tradycją. wiecej >>
 
 
 
 

Styl terapeutyczny w pracy nauczyciela polonisty

Autor: Anna Włodarczyk
Wydawca: TAiWPN Universitas 
Rok wydania: 2007
ISBN: 97883-242-0729-9; wyd. elektron.: 97883-242-1059-6
Liczba stron: 238
 
Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom VI
Książka ta omawia wielowymiarowość pojęcia "terapii" w edukacji. W sposób ciekawy przedstawione zostały analizy i interpretacje autentycznych zdarzeń szkolnych na lekcjach języka polskiego, a także ćwiczenia i projekty, pozwalające na budowanie refleksyjnej postawy nauczyciela w świadomym procesie nauczania. Celem tych zabiegów jest wykazaniem, iż holistyczny kierunek kształcenia wymaga od nauczyciela zarówno autentycznej relacji z uczniem, zrozumienia jego potrzeb i trudności, jak i świadomości własnego stylu pracy, obieranych metod obserwacji oraz stawianych celów nauczania. wiecej >>
 
 
 
 

Od dzieciństwa do młodości. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy kształcenia nauczyciela polonisty

Autor: Patrycja Huget
Wydawca: TAiWPN Universitas 
Rok wydania: 2007
ISBN: 83-242-0697-3
Liczba stron: 272
 
Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom V
Książka ma na celu ułatwienie przyszłemu nauczycielowi zrozumienie świata przeżyć dziecka, jego potrzeb, uczuć i dążeń. W publikacji zostały omówione podstawowe zagadnienia, niezbędne dla zrozumienia istoty rozwoju psychicznego jednostki do narodzin do okresu adolescencji oraz czynniki wpływające na kształtowanie się procesów psychicznych: aktywność i wychowanie. Czytelnik zostaje wprowadzony w problematykę prawidłowości rozwoju psychicznego w pierwszych dwudziestu latach życia. wiecej >> 
 
 
 
 
 

Narodziny nauczyciela polonisty. Szkice edukacyjne

Autor: Jadwiga Kowalikowa
Wydawca: TAiWPN Universitas 
Rok wydania: 2006
ISBN: 83-242-0439-3
Liczba stron: 348
 
Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom IV
Jadwiga Kowalikowa, profesor polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, z długim stażem nauczyciela-praktyka i metodyka, pisze o nauczycielu, o jego przygotowaniu do zawodu oraz o ustawicznej, niekończącej się potrzebie doskonalenia się w wybranej profesji. Motywem przewodnim książki, pojawiającym się niemal w każdym szkicu, jest dyskretne przypominanie, że polonista, który decyduje się na pracę pedagogiczną, jednocześnie godzi się na konieczność nie tylko stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, ale i własnego rozwoju intelektualnego. Książka jest przeznaczona zarówno dla nauczycieli akademickich, jak i przyszłych i obecnych nauczycieli polonistów. wiecej >>
 
 

Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty

Red.: Anna Janus-Sitarz
Wydawca: TAiWPN Universitas 
Rok wydania: 2012
ISBN: 97883-242-1702-1; wyd. elektron.: 97883-242-1566-9
Liczba stron: 300
 
Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom III
Trzeci tom z serii „Edukacja nauczycielska polonisty": Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty powstał we współpracy metodyków, pedagogów i psychologów, którzy piszą o specyficznych trudnościach w uczeniu się dzieci, rozmaitych zaburzeniach ich zachowań, o problemie nieczytania przez uczniów lektur szkolnych, a także lekceważeniu kultury wysokiej i tradycji historycznej. Artykuły przynoszą konkretne rady, dotyczące diagnozowania i terapii wobec dziecka dyslektycznego, pracy w klasach integracyjnych i radzenia sobie z agresją uczniów. Autorzy podają propozycje sposobów kształcenia sprawności czytania i rozumienia czytanego tekstu, walki z brykami, stwarzania sytuacji motywujących do lektury, rozwijania fascynacji czytelniczych, organizacji procesu nauczania: planowania, zadawania pracy domowej, stawiania pytań, oceniania prac pisemnych. Poddają krytyce różne style nauczania, zachęcają polonistów do kultury dialogu i doskonalenia warsztatu interpretatora tekstu literackiego oraz do rozwijania własnej twórczości w roli autorów programów nauczania, podręczników szkolnych i innych tekstów dydaktycznych. wiecej >>
 
 
 

Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury

Red.: Anna Janus-Sitarz
Wydawca: TAiWPN Universitas 
Rok wydania: 2005
ISBN: 83-242-0409-1
Liczba stron: 309
 
Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom II
Druga z kolei książka wydana w serii "Edukacja nauczycielska polonisty" poświęcona jest w całości przygotowaniu ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, poczynając od sztuki słowa przez teatr, film, malarstwo, fotografię, muzykę, aż po budzące kontrowersje awangardowe instalacje we współczesnych galeriach i teksty kultury masowej. W tym tomie znajdzie polonista podpowiedzi, jak uczyć, by czytelnik (widz, słuchacz) dostrzegł wzajemne "oświetlanie się" sztuk, by akceptował różnorodne konwencje, wymagające intelektualnego wysiłku od odbiorcy, a przede wszystkim, by odczuwał przyjemność w obcowaniu ze sztuką, był otwarty na przeżycia estetyczne i gotowy do współtworzenia kultury. wiecej >>
 
 
 
 

Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty


Red.: Anna Janus-Sitarz
Wydawca: TAiWPN Universitas 
Rok wydania: 2006
ISBN: 83-242-0204-8
Liczba stron: 336
 
Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom I
Książka ma służyć zarówno studentom polonistyki, przygotowującym się do praktyk pedagogicznych, egzaminu z metodyki i przyszłej pracy w szkole, jak i nauczycielom praktykom, szukającym informacji i inspiracji, podpowiedzi, co w dydaktyce jest konieczną zmianą, a co przemijającą modą, starającym się sprostać wyzwaniom edukacyjnym w świetle zarówno nowej sytuacji w szkolnictwie po reformie, jak i w kontekście zmian w podejściu do szkolnej analizy i interpretacji dzieła literackiego oraz innych tekstów kultury. Autorami tekstów zawartych w tomie są pracownicy naukowi Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych uczelni wyższych oraz autorzy podręczników do nauczania języka polskiego. wiecej >>