dr Ewelina Strawa-Kęsek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, polonistka, logopeda. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związanej z metodyką nauczania literatury i języka polskiego. Autorka książki Metoda projektu w edukacji polonistycznej (Kraków 2015).

Jako specjalistka do spraw badań i analiz współpracowała z Pracownią Języka Polskiego Instytutu Badań Edukacyjnych (m.in. w ramach projektu „Szkoła samodzielnego myślenia" i  „Narzędzia w działaniu"). Była koordynatorką terenową badań jakościowych, twórczynią narzędzi dydaktycznych oraz współautorką raportu z badań w ogólnopolskim projekcie pn. „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej" realizowanym na zlecenie IBE. Była członkinią zespołu badawczego w projekcie Akademickie Centrum Kreatywności (MNiSW)realizowanym na Wydziale Polonistyki UJ. Współpracuje z Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na WP UJ.

Pełniła funkcję sekretarza I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej i współpracowała przy redakcji księgi pokongresowej Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra.

Prowadzi warsztaty poświęcone metodzie projektu edukacyjnego oraz wykorzystywaniu nowoczesnych technologii na lekcjach języka polskiego. Na Wydziale Polonistyki UJ prowadzi m.in. zajęcia z technologii informacyjnej w pracy polonisty.

Wybrane publikacje naukowe:

E. Strawa-Kęsek, Metoda projektu w edukacji polonistycznej, Kraków 2015.

E. Strawa-Kęsek, A. Kania, Innowacyjne praktyki studenckie jako profesjonalizacja zawodu  i szansa na rynku pracy, w: Twórcze praktyki polonistyczne, pod red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2015.

K. Biedrzycki, P. Bordzoł, A. Hącia, W. Kozak, B. Przybylski, E. Strawa, I. Wróbel,

Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej, Warszawa 2015.

E. Strawa, Jak sprawić, by uczniowie stali się „badaczami Inności", w: Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, pod red. K. Biedrzyckiego, W. Bobińskiego, A. Janus-Sitarz, R. Przybylskiej, t. 3, Kraków 2014.

E. Strawa, Świat pełen ruchu. Kształcenie kompetencji międzykulturowych w edukacji polonistycznej, w: Edukacja polonistyczna wobec Innego, pod red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2014.

E. Strawa, Skuteczność wdrażania nowych technologii w szkole. W stronę edukacji medialno-informacyjnej, w: Ewaluacja poprawy jakości kształcenia,  pod red. J. Grzesiaka, Kalisz-Konin 2014.

E. Strawa, Obraz świata wartości i doświadczeń uczniów wyłaniający się z interpretacji wiersza Jana Twardowskiego „Sprawiedliwość", „Edukacja" 2013, nr 4.

E. Strawa, Czytanie jako twórcze działanie, „Edukacja" 2012, nr 2.

E. Strawa, Polonistyczne projektowanie, w: Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, pod red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.

E. Strawa, Jak uczyć ludzi pokolenia sieci? Rozterki digitalnego imigranta, w: Ewaluacja i innowacje w edukacji. Projektowanie poprawy jakości kształcenia, pod red.  J. Grzesiaka, Kalisz-Konin 2013.

E. Strawa, Nowa rzeczywistość - nowe wymagania. Metoda projektu edukacyjnego szansą na przywrócenie czytelnika lekturze, w: Dydaktyka polonistyczna. Stan badań i perspektywy badawcze, pod red. S.J. Żurka, Lublin 2012.

E. Strawa, Czytanie jako twórcze działanie, w: Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, pod red. K. Biedrzyckiego i A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.

E. Strawa, Komentowanie to podstawa, czyli o tym, jak korzystać z potencjału informacji zwrotnej, w: Nauczyciel współczesnej szkoły. Oczekiwania - kompetencje, pod red. V. Kopińskiej 
i J. Flanz, Włocławek 2012.

E. Strawa, Metoda projektu jako narzędzie służące kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych uczniów, w: Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia, pod red. A. Augustyna, A. Bodanko i N. Niestolika, Łódź 2011.

Prowadzone zajęcia: Technologia informacyjna w pracy polonisty

e-mail: ewelina.strawa@uj.edu.plewelina.strawa@gmail.com