mgr Elżbieta Piątek

– asystent w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UJ,  psycholog.

Ukończyła studia na kierunkach filologia polska spec. nauczycielska (Wydział Polonistyki UJ) oraz psychologia stosowana (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ). W trakcie studiów magisterskich i doktoranckich wielokrotna stypendystka.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując jako psycholog oraz nauczyciel. Ukończyła kursy
i szkolenia z zakresu m.in. psychotraumatologii, podstaw psychoterapii („W poszukiwaniu profesjonalnego pomagania" organizator PSPP), pracy z pacjentem młodzieżowym, wrażliwości kulturowej, a także analizy transakcyjnej („EATA Outreach Program", 2011; „Perspektywa skryptu - skrypt w perspektywie", 2012) r. Członkini Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej.

Aktualne zainteresowania naukowe:

·         twórczość literacka Romów, postać Cygana/Roma w literaturze,

·         edukacja polonistyczna wobec różnic kulturowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci romskich,

·         mechanizmy powstawania stereotypów  i uprzedzeń.

Dodatkowe zainteresowania skoncentrowane są wokół zagadnień z obszarów neuropsychologii oraz psychologii społecznej.

Publikacje naukowe 2012-2014 (wybór):

·      E. Piątek, Dziecko wyobcowane. Edukacja polonistyczna wobec Romów, w: Edukacja polonistyczna wobec Innego, red. A. Janus- Sitarz, Kraków 2014.

·      E. Piątek, Dialog z Innym jako wartość i wyzwanie dla edukacji, w: Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej, Lublin 2013.

·         E. Piątek, Dostrzec nieznany świat, który jest tuż obok – edukacja polonistyczna wobec stereotypu Roma, w: Etykieta czy drogowskaz? Rola stereotypów w przestrzeniach edukacyjnej różnorodności, red. M. Łojko, M. Grochalska, Olsztyn 2013.

·         E. Piątek, Literatura utrwalająca stereotypy – wróg czy sprzymierzeniec w nauce tolerancji, w: Doświadczenie lektury. Między krytyką a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzycki, A. Janus-Sitarz, Kraków 2013.

·         E. Piątek, Tabory widziane oczyma wyobraźni-motyw wędrówki w twórczości romskich poetów, w: Wśród czy obok nas? Mniejszości w literaturze, kulturze i historii krajów słowiańskich, red. P. Sendek, B. Rusin, Kraków 2012.

·         E. Piątek, Szkoła wielu kultur-szkołą przyszłości? Nauczyciele i uczniowie wobec nowych wyzwań, w: Projektowanie poprawy jakości kształcenia, red. J. Grzesiak, Kalisz-Konin 2013.

·         E. Piątek, Naznaczeni nieprzeciętnością. O twórcach i twórczości w szkole, w: Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, pod red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.

Udział w projektach badawczych:

Członkini zespołu badawczego, koordynator  terenowy badań jakościowych, współautorka raportu
z badań w ogólnopolskim projekcie badawczym „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej" (2012-2015) prowadzonym na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych.

Prowadzone zajęcia:

Podstawy dydaktyki języka i literatury w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; dydaktyka literatury i języka w gimnazjum; rozwijanie kompetencji społecznych nauczyciela.

Opiekun naukowy: dr hab. Anna Janus-Sitarz, prof. UJ

Konsultacje: poniedziałek, godz. 11:30-12:30, pok.30.

Kontakt: e.mariapiatek@gmail.com elzbieta.piatek@uj.edu.pl