Dr Agnieszka Guzik

– adiunkt w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej. Absolwentka socjologii i pedagogiki na Wydziale Filozoficznym UJ. W roku 2004 obroniła pracę doktorską na temat: „Plany życiowe młodzieży akademickiej i ich uwarunkowania". Działalność dydaktyczną i naukową rozpoczęła w czasie studiów doktoranckich, prowadząc zajęcia ze studentami, biorąc udział w konferencjach naukowych i przygotowując rozprawę doktorską oraz teksty naukowe do publikacji. Po obronie doktoratu została zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki UJ. W roku 2006 rozpoczęła pracę na stanowisku wykładowcy w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, gdzie kontynuowała swój rozwój naukowo-dydaktyczny. Prowadziła zajęcia zarówno z zakresu socjologii, jak i pedagogiki w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów licencjackich. W roku 2007 została zatrudniona na Wydziale Polonistyki UJ w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, gdzie podjęła realizację zajęć z pedagogiki dla specjalności nauczycielskiej. Od tego czasu jej działalność naukowo-dydaktyczna koncentrowała się na zagadnieniach dotyczących procesu edukacji, w wymiarze praktycznym i teoretycznym. Swoje poszukiwania badawcze skoncentrowała na analizie: relacji uczeń-nauczyciel, kompetencji pedagogicznych nauczyciela, nauczania według pedagogiki M. Montessori czy uwarunkowań procesu edukacji.

Autorka między innymi następujących publikacji:

I. Kołodziejek, A. Guzik, Klasa szkolna. Przestrzeń działania nauczyciela polonisty, TAiWPN Universitras, Kraków 2013.

 • Funkcje planów życiowych w okresie dorastania psychospołecznego młodzieży, „Pedagogika Społeczna" 2006 nr 1.
 • The development of family forms of care in Poland in 1900-1960, (w:) Issues throughthout the Hstory of Socjal Worok in Poland and the Word (red.) J. Szczepaniak-Wiecha, A. Małek, K. Slany, Wyd. UJ, Kraków 2006.
 • Rozwój rodzinnych form opieki w latach 1900-1960, (w:) Z zagadnień historii pracy socjalnej w Polsce i w świcie (red.) A. Małek, K. Slany, I. Szczepaniak-Wiecha, Wyd. UJ, Kraków 2006.
 • Społeczny wymiar dorosłości w planach życiowych młodzieży akademickiej, (w:) Stare i nowe konteksty socjalizacji. Dylematy tożsamości, (red). Z. Pucek, Wyd. KSW, Karków 2007.
 • Istota zaufania w sytuacji wychowawczej, (w:) Wartościowanie a edukacja polonistyczna, (red.) A. Sitarza-Janus, UNIVERSITAS, Kraków 2008.
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji, (red.) A. Guzik, R. Sigva, Oficyna Wydawnicza AFM,  Kraków 2009.
 • Uwarunkowania procesu edukacji w wymiarze makrospołecznym, (w:) Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji, (red.) A. Guzik, R. Sigva, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009.
 • Analysis of factors determining the process of education, (w:) Poland, Slovenia, The World. Challenges of Present-Day Education, (red.) A. Kozłowska, J. Murasak, Kraków 2009.
 • Pedagogika Marii Montessori – propozycja dla współczesnej edukacji szkolnej, (w:) Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, (red.) A. Janus-Sitarz, UNIVERSITAS, Kraków 2010.
 • Specyfika komunikacji w procesie edukacyjnym – obszary zagrożeń manipulacyjnych, (w:) Manipulacja pedagogiczno-społeczne aspekty, cz. II Komunikacja, dydaktyka, wychowanie a manipulacja, (red.) J. Aksman, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010.
 • Środowiskowe uwarunkowania planów życiowych młodzieży, (w:) Инновации-2011: сборник научных статей / Вит. гос. ун-т; редкол.: Г.А. Качан (отв. ред.) [и др.]. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2011. – 316 с. ISBN 978-985-517-201-8.

Publikacje

Klasa szkolna. Przestrzeń działania nauczyciela polonisty

Autor: Agnieszka Guzik, Iwona Kołodziejek
Wydawca: TAiWPN Universitas

Rok wydania: 2013
ISBN: 97883-242-2261-2; wyd. elektron.: 97883-242-1960-5
Liczba stron: 232

Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom XVI

Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak nauczyciel polonista może radzić sobie z pogłębiającymi się problemami społecznymi współczesnych nastolatków? Obok wskazania najważniejszych trudności i wyzwań, którym musi stawić czoło polonista, przedstawia szereg praktycznych rozwiązań, mających na celu poprawienie relacji panujących w klasach szkolnych. Publikacja nie jest teoretyczną analizą a praktycznym przewodnikiem, wzbogaconym o scenariusze lekcji i propozycje wykorzystania elementów socjoterapii (zwłaszcza psychodeukacji) na języku polskim.